Disclaimer

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht en wordt met de tarieven regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Onjuistheden kunnen echter voorkomen en medischacupunctuur.nl* kan niet aansprakelijk worden gesteld, in welke vorm dan ook, voor de juistheid, volledigheid en interpretatie van de informatie van de website, noch voor eventuele directe of indirecte schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website, wat tot eventuele verlies van gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Verwijzingen of links naar sites zijn louter ter informatie en Medischacupunctuur.nl neemt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de verwezen sites of inhoud. Medischacupunctuur.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s van medischacupunctuur.nl.

Copyright

Informatie van deze site is eigen aan medischacupunctuur.nl en mag niet gebruikt worden zonder toestemming van medischacupuntuur.nl. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van medischacupunctuur.nl worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending
*hierna te lezen als medischacupunctuur.nl (deel van Dr. Liem Clinic)